Menu
24فروردين1395

مراحل اساسی جهت داشتن یک سیستم آبیاری کارامد:
الف)طراحی دقیق با درنظر گرفتن کلیه عوامل موثر بر سیستم با اعمال نقطه نظرات کشاورز
ب) اجرای پروژه با رعایت اصول فنی و با کمترین انحراف از طرح مصوب
ج)بهره برداری اصولی از سیستم و نگهداری صحیح از بخش های مختلف آن
منظورازبهره برداری اصولی ازیک سیستم آبیاری تحت فشار چیست؟
بهره برداری اصولی ، توجه به توصیه هایست که با به کاربردن آنها کارایی بخش های مختلف سیستم در طول پروژه حفظ خواهد شد. درنتیجه سبب کاهش هزینهای تعمیرات می شود و احتمال آسیب به محصول و یاحتی کاهش عملکرد را به صفر می رساند.
فصول نگهداری از یک سیستم:
الف)نگهداری در طول فصل آبیاری:
نگهداری دراین بخش به طور مرتب و دائم، قبل، بعد و در طول آبیاری صورت می گیرد.
ب) نگهداری در خارج فصل آبیاری:
در دو مرحله شامل نگهداری و سرویس سیستم قبل از شروع فصل آبیاری و نگهداری و سرویس سیستم در انتهای فصل آبیاری انجام خواهد شد.
نگهداری از پمپ
1-2)نگهداری از پمپ در زمان غیر آبیاری:
الف)تخلیه لوله ها و پمپ از آب به منظور جلوگیری از زنگ زدن و یخ زدن
ب)باز گذاشتن شیر رانش
ج)بسته بودن شیر مکش
د)تمیز کردن روغن و خاک چسبیده به موتور و پمپ
ه)گریس کاری سطح بلبرینگ ها
ی)روغن کاری قسمتهای فلزی جهت جلوگیری از فرسودگی
و) پوشش وعایق کردن پمپ و الکتروموتور در برابر آفتاب و بارش ها
روش كلاسيك نيمه متحرك
- در اين روش ايستگاه پمپاژ،لوله‌هاي اصلي و فرعي ثابت بوده و بالهاي آبياري توسط كارگر جابجا مي‌شوند
- چون بالها جابجا مي‌شوند، جنس آنها از آلومينيم مي‌باشد
- محدوديتي از نظر شكل و ابعاد زمين وجود ندارد
- براي گياهان پا بلند و در خاكهاي سنگين توصيه نمي‌شود
-در صورت استفاده در خاكهاي سنگين بهتر است از بالهاي رزرو استفاده شود
- براي آبياري اراضي كوچك و با ابعاد نامنظم مناسب است
- هزينههاي سرمايه‌گذاري نسبت به روش كاملاً متحرك كمتر مي‌باشد
 روش كلاسيك ثابت با آبپاش متحرك
بهره برداری از سیستم های آبیاری تحت فشار شرکت ارگانو

 

- در اين روش ايستگاه پمپاژ،لولههاي اصلي و فرعي و بالها ثابت بوده و آبپاشها توسط كارگر جابجا ميشوند
- براي امكان جابجايي آبپاشها، بر روي بال آبياري شيرهاي خودكار به فواصل معين نصب ميشوند
- براي كاهش هزينههاي اجرائي از آبپاشهاي بزرگتر و با فواصل جابجايي بيشتر استفاده ميشود
- بالهاي آبياري ميتوانند روي زمين و يا بطور ثابت در زير زمين نصب شوند
- محدوديتي از نظر شكل و ابعاد زمين و گياه وجود ندارد
- هزينههاي سرمايهگذاري نسبت به روشهاي قبلي بيشتر است
روش كلاسيك كاملاً ثابت
- در اين روش تمام اجزاء ثابت ميباشند.
- حداقل نيروي كارگري مورد نياز بوده و فقط بايستي شيرهاي ابتداي هر قطعه باز و بسته شوند.
- ميتوان با استفاده از شيرهاي برقي سيستم را اتوماتيك نمود.
- هزينههاي سرمايهگذاري اين روش زياد بوده و براي محصولات گران قيمت قابل استفاده است.
- هيچگونه محدوديتي از نظر شكل و ابعاد زمين وجود ندارد.
روشهاي مكانيزه
    در اين روشها ازنيروي موتوري براي جابجايي بال(دستگاه آبياري)  استفاده ميشود.
     امكان آبياري اراضي بزرگ و يكپارچه وجود دارد.
     امكان متناسب نمودن دستگاه با نوع گياه، شرائط آب و هوايي و خاك و . . . وجود دارد.
     اين روشها تكنولوژي پيشرفتهتري داشته و دانش فني و لوازم و تجهيزات مناسب جهت بهرهبرداري و نگهداري نياز دارند.
 دستگاه آبياري آبفشان غلطان
     اين دستگاه اولين بار در سال 1950 ساخته شد.
    هدف اصلي استفاده از اين دستگاه آسانتر نمودن جابجايي بالهاي آبياري در روشهاي كلاسيك است.
     از تعدادي لوله آلومينيمي كه در وسط آنها چرخ نصب شده و با اتصالات مخصوص بهم متصلند، تشكيل شده است.
    جابجاي دستگاه توسط موتور تك سيلندري كه در وسط آن قرار دارد، انجام ميشود.
     اين دستگاه داراي محدوديتهايي از نظر گياه و زمين ميباشد.
اجزاي دستگاه آبياري آبفشان غلطان
     لولهها: آلومينيم، قطر4 يا 5 اينچ( در ايران 4 اينچ)، ضخامت 0.072 يا 0.078  اينچ.
     چرخها: گالوانيزه، قطر5 يا 6 يا 7 فوت.
     موتور: تك سيلندر بنزيني با قدرت 6 تا 8 اسب بخار با سرعت قابل تنظيم از 0.3 تا 19.8 متر در دقيقه.
     اتصالات لولهها: از نوع اتصال سريع با شيارهاي مخصوص كه با بستهاي فلزي به يكديگر جفت ميشوند.
     ساير اجزا: آبپاشها، سوپاپهاي يكطرفه، پايههاي نگهدارنده، چوبهاي اسكي.
 دستگاه آبياري آبفشان دوار
     اين دستگاه اولين بار در سال 1949  با هدف آبياري مكانيزه مزارع بزرگ و يكپارچه ساخته شد.
     شامل يك بال آبياري بزرگ است كه بر روي چرخهايي نصب شده و با چرخش حول يك محور عمودي، زمين را به شكل دايره آبياري ميكند.
     بال آبياري از چندين دهانه تشكيل شده كه بر روي برجهايي به شكل A قرار گرفتهاند. هر برج داراي دو چرخ بزرگ است.
    هر كارگر ماهر بطور متوسط 5 دستگاه(200تا 300 هكتار ( را ميتواند هدايت نمايد.
     هزينه سرمايهگذاري اوليه اين روش نسبت به روشهاي ديگر بيشتر ولي هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري بمراتب كمتر است .
    در اراضي با شيب تا 15 درصد قابل استفاده است.
     از حداكثر ساعات آبياري در شبانه روز ميتوان استفاده نمود.
    از جمله مشكلات اين دستگاه عدم آبياري گوشههاي زمين، ايجاد روان آب در انتهاي آن و عميق شدن مسير چرخها  (مخصوصاً در خاكهاي سنگين) ميباشد.
     براي جلوگيري از مشكلات فوق بايستي در طراحي دستگاه تمهيدات مناسب در نظر گرفته شده و عمليات داشت و برداشت بصورت دايرهاي انجام شود.
اجزاي دستگاه آبياري آبفشان دوار
 اين دستگاه از چهار قسمت اصلي تشكيل شده است:
     برج مركزي.
     دهانهها (Spans).
     برجها (Towers).
     پاشندهها.
برج مركزي
     آب مورد نياز از اين قسمت وارد دستگاه ميشود.
     برج مركزي توسط بستهاي قوي بر روي يك سكوي بتني محكم ميگردد.
     تجهيزات مكانيكي شامل: كنتور، شير فلكه، صافي، محل تزريق كود و سم، بوشن و زانوي چرخش و . . .
     تجهيزات برقي شامل: تابلوي كنترل، كلكتور و . . .
تابلوي كنترل
     كليد روشن و خاموش كردن.
     اهرم تعيين جهت حركت دستگاه.
     سيستم ايمني.
     تايمر تنظيم سرعت حركت دستگاه.
دهانه‌ها  (Spans)
     دهانهها بال آبياري يا بازوي دستگاه را تشكيل ميدهند.
     تعداد و طول هر يك از دهانهها از مشخصههاي اصلي دستگاه بوده و با توجه به شرايط بايستي طراحي شود.
     هر دهانه شامل چندين لوله گالوانيزه 6 يا 12 متري است كه با اتصالات مخصوصي بهم متصل شدهاند.
     هر دهانه توسط نبشيها و ميل مهارها بين دو برج نگهداري ميشوند.
     دهانهها  در بالاي هر برج توسط اتصالات انعطافپذير بهم متصل شدهاند. 
     بر روي لولهها به فواصل معين محلهايي براي نصب آبپاشها پيشبيني شده است.
     در محل اتصال دهانهها، سوپاپهاي تخليه نصب شدهاند.
     طول دهانهها با توجه به شرائط بين 30 تا 70 متر ميباشد.
     بر روي برج آخر معمولاً يك بالچه (Overhang)   به  طول6 تا 18 متر نصب شده و در انتهاي آن يك يا دو آبپاش بزرگ قرار ميدهند.
     براي تامين فشار مورد نياز آبپاشهاي انتهايي از بوستر پمپ استفاده ميشود.
     براي مشخص شدن موقعيت انتهاي دستگاه مخصوصاً در شب، بر روي برج آخر يك چراغ نصب ميشود.
برجها  (Towers)
     برجها از نبشي‌ها و ميله‌هاي فولادي تشكيل شده‌اند.
     برجها در محل اتصال دو دهانه قرار داشته و توسط دو چرخ با زمين تماس دارند.
     وظيفه برجها، تحمل وزن دهانه‌ها، حفظ تعادل و امكان حركت دستگاه مي‌باشد.
     براي تعادل بيشتر در زمينهاي ناهموار و يا در مناطق باد‌خيز، بايستي فاصله محور چرخها بيشتر انتخاب شوند.
     در بالاي هر برج يك ميكروسوئيچ، بر روي شاسي بين دو چرخ يك الكتروموتور(0.75 تا 2اسب بخار) و بر روي هر چرخ يك گيربكس (1:43 تا 1:53 كاهنده (نصب شده است.
آرايش پاشندهها بر روي دستگاه :
     اندازه آبپاشها ثابت، فواصل متغيير
     اندازه آبپاشها متغيير، فواصل ثابت
     قطر نازل و فواصل متغيير
3-6-4- دستگاه آبياري آبفشان خطي
     اين دستگاه اولين بار در سال 1971 با هدف آبياري مكانيزه مزارع بزرگ و يكپارچه ساخته شد.
     ساختمان آن شبيه آبفشان دوار بوده ولي حركت آن بصورت خطي است و زمين تحت آبياري بصورت مربع يا مستطيل است.
     تلفات گوشهها، هرزآب انتها وجود نداشته و اثر باد كمتر است.
     از مشكلات اين دستگاه حركت برگشتي است كه باعث تلفات زماني، غيريكنواختي دور آبياري و فرو رفتن در گل ميشود.
     هر دستگاه ميتواند بين 30 تا 100 هكتار را آبياري نمايد.
موارد اختلاف با دستگاه آبفشان دوار
     برج مركزي ثابت نبوده و به موازات كانال يا خط آبرسان حركت مي‌كند. براي هدايت صحيح و جلوگيري از انحراف آن، مجهز به سيستم هدايت مستقيم است. 
     پاشندهها داراي آبدهي يكسان هستند.
     بهره‌برداري و كنترل حركت آبفشان خطي دشوارتر از آبفشان دوار است.
روشهاي آبگيري دستگاه آبفشان خطي
     آبگيري از كانال.
     آبگيري از شبكه تحت فشار توسط لوله انعطاف پذير.
      آبگيري از شبكه تحت فشار توسط هيدرانت.
3-7- روشهاي آبياري موضعي
     در اين روشها بخشي از سطح زمين خيس ميشود. به همين جهت به روشهاي آبياري موضعي موسومند.
     قديمي ترين روشي كه بكار گرفته شده، آبياري قطرهاي است كه از اواسط دهه 1960 همزمان با توليد لولههاي پلياتيلن توسعه يافته است.
     روشهاي آبياري موضعي مانند ديگر روشها داراي مزايا و محدوديتهايي ميباشند.
3-7-1- اجزاي مختلف روشهاي آبياري موضعي
     ايستگاه پمپاژ
     تجهيزات تصفيه آب
     تانك تزريق كود و مواد شيميايي
     شبكه لولهها و تجهيزات  مورد نياز
     گسيلندهها   
ايستگاه پمپاژ
     موتور (موتورالکتريکی - موتور ديزلي)
     پمپ (حلزونی – فشارقوی WKL – شناور و . . . )
     ساختمان و تجهيزات مورد نياز (الکتريکال و مکانيکال)
3-7-2- گسيلندها و انواع روشهاي آبياري موضعي
    1- قطــــرهاي )دريپ(
    2- افشان )اسپرير(
    3- ريزپاش )ميكروجت(
    4- حبابي )بابلر(
    5- تراوا                                 

24فروردين1395

 

 

انواع روشهاي آبياري باراني :

 

روشهاي كلاسيك

     غير مكانيزه

 

كاملاً متحرك

نيمه متحرك

ثابت با آبپاشهاي متحرك

كاملأ ثابت

روشهاي مكانيزه

 

آبفشان غلطان (ويل‌موو)

آبفشان قرقره‌اي

آبفشان دوار (سنتر پيوت)

آبفشان خطي (لينير)

 

روشهاي كلاسيك (غيرمكانيزه)

 

اولين روشهاي آبياري هستند كه همزمان با توليد لوله‌هاي سبك با اتصالات سريع و آسان از سال 1946 به سرعت توسعه يافته‌اند

 

جابجائي‌‌ها توسط نيروي كارگري انجام مي‌شود.

 

روش كلاسيك كاملاً متحرك

 

 _در اين روش تمام اجزاء قابل جابجايي مي‌باشند.

 

- چون همه لوله‌ها جابجا مي‌شوند، جنس آنها از آلومينيوم مي‌باشد.

 

- اين روش جهت آبياري تكميلي، آبياري اراضي كوچك و پراكنده و آبياري مقدماتي مناسب است.

 

_هزينههاي سرمايه‌گذاري اين روش كمتر ولي هزينههاي بهره‌برداري و نگهداري بيشتر مي‌باشد.

 

- محدوديتي از نظر شكل و ابعاد زمين وجود ندارد.

 

روش كلاسيك نيمه متحرك

 

- در اين روش ايستگاه پمپاژ،لوله‌هاي اصلي و فرعي ثابت بوده و بالهاي آبياري توسط كارگر جابجا مي‌شوند

 

- چون بالها جابجا مي‌شوند، جنس آنها از آلومينيم مي‌باشد

 

- محدوديتي از نظر شكل و ابعاد زمين وجود ندارد

 

- براي گياهان پا بلند و در خاكهاي سنگين توصيه نمي‌شود

 

-در صورت استفاده در خاكهاي سنگين بهتر است از بالهاي رزرو استفاده شود

 

- براي آبياري اراضي كوچك و با ابعاد نامنظم مناسب است

 

- هزينههاي سرمايه‌گذاري نسبت به روش كاملاً متحرك كمتر مي‌باشد

 

 روش كلاسيك ثابت با آبپاش متحرك

 

- در اين روش ايستگاه پمپاژ،لولههاي اصلي و فرعي و بالها ثابت بوده و آبپاشها توسط كارگر جابجا ميشوند

 

- براي امكان جابجايي آبپاشها، بر روي بال آبياري شيرهاي خودكار به فواصل معين نصب ميشوند

 

- براي كاهش هزينههاي اجرائي از آبپاشهاي بزرگتر و با فواصل جابجايي بيشتر استفاده ميشود

 

- بالهاي آبياري ميتوانند روي زمين و يا بطور ثابت در زير زمين نصب شوند

 

- محدوديتي از نظر شكل و ابعاد زمين و گياه وجود ندارد

 

- هزينههاي سرمايهگذاري نسبت به روشهاي قبلي بيشتر است

 

روش كلاسيك كاملاً ثابت

 

- در اين روش تمام اجزاء ثابت ميباشند.

 

- حداقل نيروي كارگري مورد نياز بوده و فقط بايستي شيرهاي ابتداي هر قطعه باز و بسته شوند.

 

- ميتوان با استفاده از شيرهاي برقي سيستم را اتوماتيك نمود.

 

- هزينههاي سرمايهگذاري اين روش زياد بوده و براي محصولات گران قيمت قابل استفاده است.

 

- هيچگونه محدوديتي از نظر شكل و ابعاد زمين وجود ندارد.

 

روشهاي مكانيزه

 

v      در اين روشها ازنيروي موتوري براي جابجايي بال(دستگاه آبياري)  استفاده ميشود.

 

v       امكان آبياري اراضي بزرگ و يكپارچه وجود دارد.

 

v       امكان متناسب نمودن دستگاه با نوع گياه، شرائط آب و هوايي و خاك و . . . وجود دارد.

 

v       اين روشها تكنولوژي پيشرفتهتري داشته و دانش فني و لوازم و تجهيزات مناسب جهت بهرهبرداري و نگهداري نياز دارند.

 

 دستگاه آبياري آبفشان غلطان

 

v       اين دستگاه اولين بار در سال 1950 ساخته شد.

 

v      هدف اصلي استفاده از اين دستگاه آسانتر نمودن جابجايي بالهاي آبياري در روشهاي كلاسيك است.

 

v       از تعدادي لولهآلومينيمي كه در وسط آنها چرخ نصب شده و با اتصالات مخصوص بهم متصلند، تشكيل شده است.

 

v      جابجاي دستگاه توسط موتور تك سيلندري كه در وسط آن قرار دارد، انجام ميشود.

 

v       اين دستگاه داراي محدوديتهايي از نظر گياه و زمين ميباشد.

 

اجزاي دستگاه آبياري آبفشان غلطان

 

v       لولهها: آلومينيم، قطر4 يا 5 اينچ( در ايران 4 اينچ)، ضخامت 0.072 يا 0.078  اينچ.

 

v       چرخها: گالوانيزه، قطر5 يا 6 يا 7 فوت.

 

v       موتور: تك سيلندر بنزيني با قدرت 6 تا 8 اسب بخار با سرعت قابل تنظيم از 0.3 تا 19.8 متر در دقيقه.

 

v       اتصالات لولهها: از نوع اتصال سريع با شيارهاي مخصوص كه با بستهاي فلزي بهيكديگر جفت ميشوند.

 

v       ساير اجزا: آبپاشها، سوپاپهاي يكطرفه، پايههاي نگهدارنده، چوبهاي اسكي.

 

 دستگاه آبياري آبفشان دوار

 

v       اين دستگاه اولين بار در سال 1949  با هدف آبياري مكانيزه مزارع بزرگ و يكپارچه ساخته شد.

 

v       شامل يك بال آبياري بزرگ است كه بر روي چرخهايي نصب شده و با چرخش حول يك محور عمودي، زمين را به شكل دايره آبياري ميكند.

 

v       بال آبياري از چندين دهانه تشكيل شده كه بر روي برجهايي به شكل A قرار گرفتهاند. هر برج داراي دو چرخ بزرگ است.

 

v      هر كارگر ماهر بطور متوسط 5 دستگاه(200تا 300 هكتار ( را ميتواند هدايت نمايد.

 

v       هزينهسرمايهگذاري اوليه اين روش نسبت به روشهاي ديگر بيشتر ولي هزينههاي بهرهبرداري و نگهداري بمراتب كمتر است .

 

v      در اراضي با شيب تا 15 درصد قابل استفاده است.

 

v       از حداكثر ساعات آبياري در شبانه روز ميتوان استفاده نمود.

 

v      از جمله مشكلات اين دستگاه عدم آبياري گوشههاي زمين، ايجاد روان آب در انتهاي آن و عميق شدن مسير چرخها  (مخصوصاً در خاكهاي سنگين) ميباشد.

 

v       براي جلوگيري از مشكلات فوق بايستي در طراحي دستگاه تمهيدات مناسب در نظر گرفته شده و عمليات داشت و برداشت بصورت دايرهاي انجام شود.

 

اجزاي دستگاه آبياري آبفشان دوار

 

 اين دستگاه از چهار قسمت اصلي تشكيل شده است:

 

v       برج مركزي.

 

v       دهانهها (Spans).

 

v       برجها (Towers).

 

v       پاشندهها.

 

برج مركزي

 

v       آب مورد نياز از اين قسمت وارد دستگاه ميشود.

 

v       برج مركزي توسط بستهاي قوي بر روي يك سكوي بتني محكم ميگردد.

 

v       تجهيزات مكانيكي شامل: كنتور، شير فلكه، صافي، محل تزريق كود و سم، بوشن و زانوي چرخش و . . .

 

v       تجهيزات برقي شامل: تابلوي كنترل، كلكتور و . . .

 

تابلوي كنترل

 

v       كليد روشن و خاموش كردن.

 

v       اهرم تعيين جهت حركت دستگاه.

 

v       سيستم ايمني.

 

v       تايمر تنظيم سرعت حركت دستگاه.

 

دهانه‌ها  (Spans)

 

v       دهانهها بال آبياري يا بازوي دستگاه را تشكيل ميدهند.

 

v       تعداد و طول هر يك از دهانهها از مشخصههاي اصلي دستگاه بوده و با توجه به شرايط بايستي طراحي شود.

 

v       هر دهانه شامل چندين لوله گالوانيزه 6 يا 12 متري است كه با اتصالات مخصوصي بهم متصل شدهاند.

 

v       هر دهانه توسط نبشيها و ميل مهارها بين دو برج نگهداري ميشوند.

 

v       دهانهها  در بالاي هر برج توسط اتصالات انعطافپذير بهم متصل شدهاند. 

 

v       بر روي لولهها به فواصل معين محلهايي براي نصب آبپاشها پيشبيني شده است.

 

v       در محل اتصال دهانهها، سوپاپهاي تخليه نصب شدهاند.

 

v       طول دهانهها با توجه به شرائط بين 30 تا 70 متر ميباشد.

 

v       بر روي برج آخر معمولاً يك بالچه (Overhang)   به  طول6 تا 18 متر نصبشده و در انتهاي آن يك يا دو آبپاش بزرگ قرار ميدهند.

 

v       براي تامين فشار مورد نياز آبپاشهاي انتهايي از بوستر پمپ استفاده ميشود.

 

v       براي مشخص شدن موقعيت انتهاي دستگاه مخصوصاً در شب، بر روي برج آخر يك چراغ نصب ميشود.

 

برجها  (Towers)

 

v       برجها از نبشي‌ها و ميله‌هاي فولادي تشكيل شده‌اند.

 

v       برجها در محل اتصال دو دهانه قرار داشته و توسط دو چرخ با زمين تماس دارند.

 

v       وظيفه برجها، تحمل وزن دهانه‌ها، حفظ تعادل و امكان حركت دستگاه مي‌باشد.

 

v       براي تعادل بيشتر در زمينهاي ناهموار و يا در مناطق باد‌خيز، بايستي فاصله محور چرخها بيشتر انتخاب شوند.

 

v       در بالاي هر برج يك ميكروسوئيچ، بر روي شاسي بين دو چرخ يك الكتروموتور(0.75 تا 2اسب بخار) و بر روي هر چرخ يك گيربكس (1:43 تا 1:53 كاهنده (نصب شده است.

 

آرايشپاشندهها بر روي دستگاه :

 

v       اندازه آبپاشها ثابت، فواصل متغيير

 

v       اندازه آبپاشها متغيير، فواصل ثابت

 

v       قطر نازل و فواصل متغيير

 

3-6-4- دستگاه آبياري آبفشان خطي

 

v       اين دستگاه اولين بار در سال 1971 با هدف آبياري مكانيزه مزارع بزرگ و يكپارچه ساخته شد.

 

v       ساختمان آن شبيه آبفشان دوار بوده ولي حركت آن بصورت خطي است و زمين تحت آبياري بصورت مربع يا مستطيل است.

 

v       تلفات گوشهها، هرزآب انتها وجود نداشته و اثر باد كمتر است.

 

v       از مشكلات اين دستگاه حركت برگشتي است كه باعث تلفات زماني، غيريكنواختي دور آبياري و فرو رفتن در گل ميشود.

 

v       هر دستگاه ميتواند بين 30 تا 100 هكتار را آبياري نمايد.

 

موارد اختلاف با دستگاه آبفشان دوار

 

v       برج مركزي ثابت نبوده و به موازات كانال يا خط آبرسان حركت مي‌كند. براي هدايت صحيح و جلوگيري از انحراف آن، مجهز به سيستم هدايت مستقيم است.  

 

v       پاشندهها داراي آبدهي يكسان هستند.

 

v       بهره‌برداري و كنترل حركت آبفشان خطي دشوارتر از آبفشان دوار است.

 

روشهاي آبگيري دستگاه آبفشان خطي

 

v       آبگيري از كانال.

 

v       آبگيري از شبكه تحت فشار توسط لوله انعطاف پذير.

 

v        آبگيري از شبكه تحت فشار توسط هيدرانت.

 

3-7- روشهاي آبياري موضعي

 

v       در اين روشها بخشي از سطح زمين خيس ميشود. به همين جهت به روشهاي آبياري موضعي موسومند.

 

v       قديمي ترين روشي كه بكار گرفته شده، آبياري قطرهاي است كه از اواسط دهه 1960 همزمان با توليد لولههاي پلياتيلن توسعه يافته است.

 

v       روشهاي آبياري موضعي مانند ديگر روشها داراي مزايا و محدوديتهايي ميباشند.

 

3-7-1- اجزاي مختلف روشهاي آبياري موضعي

 

v       ايستگاه پمپاژ

 

v       تجهيزات تصفيه آب

 

v       تانك تزريق كود و مواد شيميايي

 

v       شبكه لولهها و تجهيزات  مورد نياز

 

v       گسيلندهها   

 

ايستگاه پمپاژ

 

v       موتور (موتورالکتريکی - موتور ديزلي)

 

v       پمپ (حلزونی فشارقوی WKL شناور و . . . )

 

v       ساختمان و تجهيزات مورد نياز (الکتريکال و مکانيکال)

 

3-7-2- گسيلندها و انواع روشهاي آبياري موضعي

 

    1- قطــــرهاي )دريپ(

 

    2- افشان )اسپرير(

 

    3- ريزپاش )ميكروجت(

 

    4- حبابي )بابلر(

 

    5- تراوا                                 

 

 

 

24فروردين1395

لوله های دريپردار
نوارهای آبياری(تيپ)
انواع قطره چكان ها
انواع سيستم هاي فيلتراسيون  و زهکشی

24فروردين1395

پروژه احداث دریاچه ژئوممبرانی چیتگر (شهدای خلیج فارس) در بین۱۰ پروژه برتر جهان در سال ۲۰۱۵ قرار گرفت. دریاچه مصنوعی چیتگر یکی از پروژه های عظیم شهرداری منطقه 22 تهران بود که با تامین ژئوسنتتیک و مشاوره و اجرای شرکت ارگانو به ثمر نشست. در پی حضور ارزیابان انجمن بین المللی مدیریت پروژه در تهران و ارزیابی پروژه احداث دریاچه مصنوعی چیتگر (شهدای خلیج فارس) در فاصله 94/03/31 94/04/04، آرای ارزیابان دوره 50 ام جایزه بین المللی تعالی مدیریت پروژه اعلام شد؛ نتایجی که براساس آن دریاچه مصنوعی چیتگر (شهدای خلیج فارس) نه تنها به عنوان یکی از ۱۰ پروژه برتر جهان در سال ۲۰۱۵ معرفی شده بلکه لایق دریافت جایزه “تعهد به تعالی” شناخته شده است.  دریاچه ۱۴۰ هکتاری غرب پایتخت که بهره برداری از آن در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۲ آغاز شد، در فهرست پروژه های برتر جهان یکی از شاهکار های ارگانو است که طراحی، تامین کالا و اجرای بخش ژئوسنتتیک آن توسط مهندسان این شرکت انجام شده است.

 

 

 

 

24فروردين1395

khanlegh5

khanlegh5

khanlegh6

khanlegh6

khanlegh4

khanlegh4

khanlegh9

khanlegh9

khanlegh10

khanlegh10

khanlegh13

khanlegh13

khanlegh1

khanlegh1

khanlegh11

khanlegh11

khanlegh12

khanlegh12

khanlegh14

khanlegh14

khanlegh3

khanlegh3

khanlegh8

khanlegh8

khanlegh2

khanlegh2

khanlegh7

khanlegh7

24فروردين1395

500arzane07

500arzane07

500arzane21

500arzane21

500arzane02

500arzane02

500arzane06

500arzane06

500arzane08

500arzane08

500arzane04

500arzane04

500arzane15

500arzane15

500arzane01

500arzane01

500arzane19

500arzane19

500arzane18

500arzane18

500arzane11

500arzane11

500arzane20

500arzane20

500arzane17

500arzane17

500arzane16

500arzane16

500arzane14

500arzane14

500arzane10

500arzane10

500arzane13

500arzane13

500arzane09

500arzane09

500arzane03

500arzane03

500arzane05

500arzane05

500arzane12

500arzane12

24فروردين1395

momen abad2

momen abad2

momen abad7

momen abad7

momen abad1

momen abad1

momen abad4

momen abad4

momen abad5

momen abad5

momen abad8

momen abad8

momen abad9

momen abad9

momen abad10

momen abad10

momen abad3

momen abad3

momen abad6

momen abad6

momen abad11

momen abad11

24فروردين1395

golbahar1

golbahar1

golbahar10

golbahar10

golbahar11

golbahar11

golbahar12

golbahar12

golbahar2

golbahar2

golbahar3

golbahar3

golbahar4

golbahar4

golbahar5

golbahar5

golbahar6

golbahar6

golbahar7

golbahar7

golbahar8

golbahar8

golbahar9

golbahar9

24فروردين1395

مدير واحد : مهندس حمید سيستانی پور
فارغ التحصيل : مهندسی آب دانشگاه كرمان
دارای گواهي طراحی و اجرای سيستم های آبياری تحت فشار

 

 

کارشناس واحد : مهندس جواد کرمی
فارغ التحصيل : کارشناس ارشد مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
دارای گواهي طراحی و اجرای سيستم های آبياری تحت فشار

 

 

کارشناس واحد : مهندس سید مرتضی اسلام فر
فارغ التحصيل : مهندسی عمران
کارشناس فنی و زیرسازی 

 

24فروردين1395

-   انجام امور پيمانكاري مربوط به رشته آب شامل بند­ها سد­ها و ساختمان نيروگاه هاي آبي، سازهاي هيدروليكي و تونل هاي آب، مخازن آب و شبكه هاي انتقال و توزيع آب، شبكه هاي اصلي و نيمه اصلي آبياري، شبكه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب، سازه هاي دريايي و احداث حوضچه ها و استخر ها با كاربرد هاي مختلف و همچنين طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار. -   انتقال تکنولوژی و ارتقای دانش فنی، تامین کالا و تجهیزات، نصب و راهاندازی و مشارکت در اجرای پروژه های داخل و خارج از کور با همکاری شرکت های داخلی و خارجی و همچنین صدور خدمات فنی و مهندسی.

Go to top